Nyheter

Pressinfo hittar du på Svenskt Ambulansflyg hos Via TT

--

2021.06.21 – Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg (KSA) beslutar om rekrytering av piloter

Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg uppdrar åt förbundsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa verksamhetsstart i november. Beslutet är en följd av att styrelsen beslutat att avbryta pilotupphandlingen som tidigare ogiltigförklarats av Förvaltningsrätten.

– Vi vill ge Anders Sylvan det handlingsutrymme han behöver för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa driftstart utan att hamna i ett läge där patientsäkerheten hotas, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) och oppositionsråd i Region Örebro.

Läs presstexten i sin helhet

--

Granskning av tidigare tjänsteköp

KSAs nuvarande ledning har gått tillbaka och granskat tjänsteköp från en leverantör, ett samarbete som inleddes första gången 2018 och som har avslutats försommaren 2021.

Vi ser att KSA inte har genomfört någon formell upphandling av leverantören. Uppdragen har varit efterföljande och behandlats som separata och varför sig som direktupphandling.

När vi summerar uppdragen då ser vi att det samlade beloppet överskrider gränsen för Lou.

Därav kommer KSA fortsätta en fördjupad granskning.

--

Domar i överprövad pilotupphandling

Förvaltningsrätten Umeå har den första juni 2021 meddelat beslut i tre mål som rör överprövad tilldelning i pilotupphandling.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har inte för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut. 

Som tidigare meddelat kan styrelsen fatta beslut som har inverkan på fortsatt vägval för rekrytering av piloter vid sammanträde i juni.

I två av målen har förvaltningsrätten beslutat att upphandlingen ska göras om med hänvisning till otydlig kravställan. Ett av målen bifalls inte med hänvisning till att den sökande inte riskerat att lida skada.

--

2021.05.28 – Svenskt Ambulansflyg har tillsatt tjänsten som Accountable Manager (AM) 

Fredrik Lambeck tillträder funktionen som Accountable Manager (AM), vilket är en central position för en verksamhet inom luftfart.

– Svenskt Ambulansflyg är en viktig och positiv utveckling för svensk sjukvård och luftfart. För mig är det här mer än ett jobb och uppdrag, det är en möjlighet att verkligen bidra till det svenska samhället, uttrycker Fredrik Lambeck, Accountable Manager (AM), Svenskt Ambulansflyg.

Se presstexten i sin helhet Länk

--

2021.05.28 – Svenskt Ambulansflyg inleder rekrytering av piloter

I ett första steg annonseras efter ett mindre antal piloter med administrativ nyckelkompetens. Nästa steg är en bredare förfrågan om piloter för endast operativ drift.

Tf förbundsdirektör Anders Sylvan har fattat beslut om att inleda rekrytering för en möjlig anställning under förutsättning av styrelsens beslut i juni.

- Jag ser inte något alternativ till rekryteringsstart utan att riskera verksamhetsstart under november, vid basen i Umeå. Ytterligare försening ser jag inte som möjligt, säger Anders Sylvan.

Läs presstexten i sin helhet Länk

--

2021.05.28 – Svenskt Ambulansflyg laddar för första lyftet i november

Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg, KSA, har haft ett första styrelsesammanträde sedan tillsättning av tf förbundsdirektör. Verksamheten har gjort ett omtag och styrelsen har analyserat dess förmåga utifrån risker och möjligheter.

- Vi är mycket nöjda med genomgången och det intensiva arbetet som just nu bedrivs i verksamheten. Nu tar vi sikte mot driftstart vid tre baser med start i november och framåt, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande KSA och oppositionsråd, Region Örebro.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.23 – Pressmeddelande – Leverans av ambulansflygplan senareläggs

Planerad leverans av ambulansflygplan i april/maj senareläggs som en anpassning till framflyttad driftstart för Svenskt Ambulansflyg.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.23 – Pressmeddelande – Årsredovisning fastställd för Svenskt Ambulansflyg

Fullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA har beslutat att godkänna årsredovisning och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.16 – Pressmeddelande – Förbundsdirektör lämnar

Nuvarande förbundsdirektör för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) lämnar sin tjänst och Anders Sylvan blir tf förbundsdirektör.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.09 – Pressmeddelande – Senarelagd start av Svenskt Ambulansflyg

Styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har fattat beslut om senarelagd start.

Driftstart ändras från augusti till november för Umeå. Från oktober till november för Arlanda och vid Landvetter från november till senast januari. Aktiviteter inför uppstart och rekryteringar anpassas till den nya tidplanen. Den framflyttade starten hänger ihop med att upphandling av piloter är överklagad till förvaltningsrätten.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.03.09 - Pressmeddelande - Svenskt Ambulansflyg fördelning av uppstartskostnader

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har vid fullmäktigesammanträde fattat beslut om fördelning av uppstartskostnader under 2021, enligt folkmängd och geografi. Det är samma modell som används enligt förbundsordningen vid fördelning av fasta kostnader.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.03.02 - Extra fullmäktigesammanträde

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomför extra fullmäktigesammanträde måndag 8 mars kl. 16.00 (digitalt sammanträde)

--

2021.02.24 - Tilldelningsbeslut

Svenskt Ambulansflyg har efter att ha återkallat tilldelningsbeslut för fortsatt utvärdering fredagen den 19 februari återigen tilldelat kontrakt i upphandling av flygplansbemanning för sin flygambulansverksamhet. Tilldelningsbeslutet har meddelats anbudsgivarna via Tendsign. OSM Aviation Crew AB har återigen tilldelats kontrakt och kommer att förse Svenskt Ambulansflyg med befälhavare och styrmän och därmed bemanna KSA:s beredskapsverksamhet (24/7/365). Kontrakt avses tecknas mellan parterna den 2 mars 2021.

KSA kommer som bekant att bedriva sin verksamhet i ett multi-crew pilot-koncept och har efterfrågat befälhavare med 2500 flygtimmars erfarenhet och styrmän med 1000 flygtimmars erfarenhet, sammanlagt 37 besättningsmedlemmar.

Svenskt Ambulansflyg ser mycket fram emot ett nära och gott samarbete med OSM Aviation Crew.

--

2021.02.11 - KSA söker HR-ansvarig och IT-ansvarig till Umeå.

Läs mer här.

--